Villa van Waning Rotterdam

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek aanvullend op de onderhoudswerkzaamheden.

Welke werkzaamheden komen in aanmerking?

De werkzaamheden, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk, moeten deel uit maken van een 6-jarig instandhoudingsplan en bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden van het betreffende rijksmonument.

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidie voor verduurzamingsonderzoek

Aanvullend op de subsidie voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument kan de eigenaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek. De subsidiabele kosten van een verduurzamingsonderzoek bedragen € 4.000,-

Bezoek de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor meer informatie of het aanvragen van de subsidie.

Zijn onderhoudswerkzaamheden niet voor u van toepassing maar gaat u wel aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek? Van 1 oktober tot en met 30 november is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor verduurzamingsonderzoek in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek. op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leest u hier meer over.