Meelfabriek

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2017 zijn 354 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 15 voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwerkt nu de subsidieverzoeken en beslist uiterlijk 28 februari 2018 over de aanvragen die om inhoudelijke redenen worden verleend of afgewezen.