Intellectuele eigendomsrechten


Met de website Herbestemming.nl wil Nationaal Restauratiefonds samen met haar Kennispartners ondersteuning bieden aan initiatiefnemers en overige betrokkenen van herbestemmingen, door het delen van kennis en het geven van praktijkvoorbeelden. Zo levert Nationaal Restauratiefonds een bijdrage aan het in stand houden van monumenten.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan Nationaal Restauratiefonds of haar kennispartners.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Nationaal Restauratiefonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de digitale nieuwsbrieven naar Nationaal Restauratiefonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website en/of de digitale nieuwsbrieven richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.