Contactdag Herbestemming 2019
12 juli 2019

Omdat er veel vragen zijn over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor de restauratie, instandhouding en herbestemming van monumenten vindt u hier een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Iedere subsidie of financiering heeft specifieke randvoorwaarden en doelgroepen. Het is raadzaam ook de toelichtingen te lezen, zodat u kunt bepalen welke financieringsvormen relevant zijn. Bovendien kunt voor vragen en nadere uitleg contact opnemen met de betreffende instantie.

Subsidiemogelijkheden

Bent u eigenaar van een monument? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de volgende subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Subsidie Herbestemming
  Deze regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De subsidie bestaat uit twee onderdelen: - Onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming - wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten
 • Subsidie woonhuizen
  Betreft een subsidie aan te vragen vanaf 1 maart 2020 over het jaar 2019.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten
 • Subsidieregeling instandhoudingsregeling monumenten(SIM) – (niet woonhuizen)
  Eigenaren van een rijksmonument dat geen woonhuis is, komen in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. Deze subsidie is bestemd voor de reguliere onderhoudskosten op basis van een 6–jarig onderhoudsplan.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten
 • Subsidie restauratie grote rijksmonumenten
  Bent u eigenaar van een rijksmonument met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Als u besluit ook een substantiële investering te doen in de verduurzaming van het monument, wordt het subsidiepercentage mogelijk verhoogd. Daarnaast kan de verbetering van de toegankelijkheid van het monument of een zogenoemde meervoudige opgave ook tot verhoging van het subsidiepercentage leiden.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-restauratie-grote-rijksmonumenten

(Laagrentende) financiering van het Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt (laagrentende) financieringen voor herbestemmingsprojecten en grootschalige restauraties van monumenten.

 • U leent tegen een lage rente. Deze ligt 3% onder de marktrente met een minimum van 1,5%.
 • U heeft de mogelijkheid om 9 maanden voorafgaand aan de goedkeuring van de daadwerkelijke financieringsaanvraag het leningsbedrag te reserveren.
 • Financiering voor herbestemmen, restaureren en verduurzamen.
 • Naast een laagrentende lening kunt u ook een aanvullende financiering aanvragen.

Lees meer over de financieringsmogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds.

Restauratiesubsidie per provincie

Elke provincie heeft een budget van de rijksoverheid om restauraties mee mogelijk te maken. De meeste provincies hebben hiervoor ook eigen geld beschikbaar. Per provincie gelden voor de restauraties bepaalde randvoorwaarden en zijn de budgetten tot een bepaald maximum vastgesteld. Ook zijn breder subsidies beschikbaar voor bepaalde thema’s gerelateerd aan het cultureel erfgoed. Zie verder websites van de verschillende provincies voor informatie.

Fondsenboek

In het fondsenboek kunt u nog meer mogelijkheden verkennen.