Amersfoort stadscentrum
03 juli 2019

Al 47 aanvragen in 2019

Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? Een actuele vraag voor veel gemeenten in Nederland. Mede door het teruglopend kerkbezoek staan veel kerkgebouwen onder druk. Om deze markante gebouwen te behouden is actie vereist. Daarom gaan steeds meer gemeenten aan de slag met een kerkenvisie.

Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Men gaat met elkaar in gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen in hun gemeente. Monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud. Welke blijven er als kerk fungeren, welke kerkgebouwen worden geschikt gemaakt voor nevengebruik en welke leegstaande krijgen een andere functie? Maar ook: kunnen partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop men met elkaar het gesprek aangaat als er kerken gesloten of verkocht worden.

Van 2019 t/m 2021 kunnen gemeenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed financiële steun aanvragen om een kerkenvisie op te stellen. Inmiddels hebben  47 gemeenten dit gedaan. 15 gemeenten hebben  het aangevraagde bedrag inmiddels toegekend gekregen. De overige 32 gemeenten ontvangen dit najaar bericht over hun aanvraag.

Snel van start

Het enthousiasme om met een kerkenvisie aan de slag te gaan is groot. Een van de gemeenten die aan een kerkenvisie werkt is Alkmaar. Carolien Roozendaal, gemeentelijk bouwhistoricus en projectleider kerkenvisie, vertelt: “omdat het college van B&W de zorg voor het religieus erfgoed heeft benoemd in het coalitieakkoord, konden we met ons team snel van start gaan met de kerkenvisie. We zijn dit voorjaar begonnen met het voeren van kennismakingsgesprekken met kerkbesturen. We leggen in de eerste fase nadruk op het in beeld brengen van de zorgpunten in onze gemeente op het gebied van religieus erfgoed en op het bouwen van een goede vertrouwensband met alle betrokken partijen. Zo werken we met elkaar naar een breed gedragen kerkenvisie.”

Aanvragen van financiële steun  

De komende drie jaar is 9 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een decentralisatie-uitkering, een uitkering van het Rijk aan lagere overheden, via het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Programma Toekomst Religieus Erfgoed

Het ministerie van OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich samen met andere kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties zetten zich onder de noemer Toekomst Religieus Erfgoed samen in voor een duurzame toekomst van de kerkgebouwen. Hiervoor is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap €13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het programma telt vijf lijnen waarin wordt ingezet op de thema’s duurzaamheid, het meer openstellen van kerken en het verbreden van draagvlak. Een groot deel van het beschikbare bedrag is gereserveerd voor het instrument kerkenvisies. Alle betrokken partijen in een (burgerlijke) gemeente komen samen en stellen een integrale visie voor álle kerken in de gemeente op. Uitgangspunt hierbij is het aangaan van het gesprek met elkaar.

Gemeenten worden in het proces naar een kerkenvisie door het programma Toekomst Religieus Erfgoed ondersteund. Onder andere met bijeenkomsten waarin kennis en ervaring wordt gedeeld en uitgewisseld. Daarnaast zijn er op www.toekomstreligieuserfgoed.nl praktische tools aanwezig.

Programma Toekomst Religieus Erfgoed is een samenwerking van:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Erfgoedvereniging Heemschut | Vereniging Monumentale Beheerders Kerkgebouwen | Restauratiefonds | IPO | VNG | Museum Catharijne Convent | CIO

Meer informatie:
www.toekomstreligieuserfgoed.nl

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met  Dolf Muller – Woordvoerder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | d.muller@cultureelerfgoed.nl | 06 - 10 91 55 93

Gemeenten die een decentralisatie-uitkering hebben aangevraagd en het aangevraagde bedrag toegekend hebben gekregen:

 • Aalten
 • Alkmaar
 • Drechterland
 • Enkhuizen
 • Enschede
 • GeldropMierlo
 • Nijmegen
 • Oost Gelre
 • Ooststellingwerf
 • Oss
 • Roermond
 • Rotterdam
 • Waalwijk
 • Weert
 • Winterswijk

(zie ook pagina 130 van het document ‘Gemeentefonds - Meicirulaire 2019’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2019 )

Informatie aanvragen decentralisatie-uitkering kerkenvisie

Zie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/religieus-erfgoed