Bassein, Wormer

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2020 ruim 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de herbestemming van monumenten. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Van het totale bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Nieuw was in 2020 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van monumenten. Voor het uitvoeren van verduurzamingsonderzoeken in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek is in 2020 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Aanvragers konden tot en met 30 november 2020 een subsidieaanvraag indienen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De meeste aanvragen werden ontvangen voor boerderijen, kerkelijke gebouwen en voor de categorie kastelen, landhuizen en buitenplaatsen.

Met het beschikbare budget heeft de RCE 290 aanvragen kunnen honoreren voor onderzoeken naar een herbestemmingsonderzoek. 58 van deze 290 aanvragers krijgen een aanvullende subsidie voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek. Voor de wind- en waterdicht maken van monumenten zijn 8 aanvragen gehonoreerd.

Op 26 februari 2021 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers.

Regeling voorkomt verval

De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen, kazernes en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt overigens niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.